1725 Purim

איור של המאייר Augustin Calmet " טקסי פורים " (Plechtigheden Van Het Feest Purim) משנת 1725.

קלמה (1672-1757) היה נזיר בנדיקטי צרפתי, סופר ומאייר אשר עסק רבות גם בחיי היהודים (הן בעת העתיקה והן בתקופתו), מנהגיהם ותרבותם ונראה שהיה בעל ידע אישי רב בתחום.

האיור, הלקוח מקריאת המגילה בבית הכנסת, מציג את המתפללים, עזרת הנשים, ארון הקודש והתיבה.

את עיקר המיקוד באיור זה שם קלמה על המנהגים הקשורים בקריאת שמו של המן.

שנים רבות לפני שימת הדגש על הרעש עצמו עיקר המנהג היה ב'מחיית זכר עמלק' אם על ידי כתיבת שמו על אבנים (ואף עצים) והטחתן זו בזו עד ששמו היה נמחק.

לימים מנהג זה (שמתועד באיור) חדל כמעט לחלוטין ונשאר המנהג (שרבנים רבים התנגדו לו בתחילה) של עשיית הרעש עצמו (אשר גם הוא מתואר באיור זה באמצעות פטישים).

 

 

תאור קלמה על הקמת הרעש באמצעות פטישי עץ:

a. Jongens, die met houte hamers op de banken Kloppen zo dikwils als de naam van Haman genoemderd. Makende een schrikkelyk geraas. 

(צעירים דופקים בפטישים על הספסלים למשמע שמו של המן. משמיע רעש נורא.)

קלמה מתאר את הפרקטיקה של ניפוץ האבנים למשמע שמו של המן:

b. De steen, Haman genaamd, die van ouds in de Synagoge gezerwierd, en die met keystenen verbryzeld wierd