תקנון האתר ותנאי שימוש

אתר  ' ארץישראל.co.il ' הינו אתר המוקדש להיסטוריה של ארץ ישראל והינו בבעלותו של רם א. גמליאל (להלן: "האתר").

האתר עשוי לפעול תחת מספר שמות מתחם אשר מקשרים אליו.

עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים המפורטים להלן. באם אינך מסכים/ם לתנאים אלו אנא אל תשתמש/י באתר זה.

תוכן האתר, דיוקו וזמינותו: המידע המפורסם באתר מפורסם "כמו שהוא". באיסוף, עריכת וכתיבת תוכן האתר הושקעו מאמצים רבים – עם זאת יכול ונפלו בתוכן האתר טעויות סופר ו/או טעויות מהותיות ובעל האתר ו/או הכותבים בו אינם ערבים לדיוקו או נכונותו של המפורסם באתר או במידע המקושר לאתר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי, להוסיף, לשנות, לערוך ולהוריד מידע מהאתר בכל עת כמו כן איננו מתחייבים כי המידע יהיה זמין בכל עת ו/או בכלל.

קישורים חיצוניים: האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים. אנו מספקים קישורים אלו לנוחיות המשתמשים ואולם איננו סוקרים, שולטים או בעלי השפעה על תוכנם של אתרים אלו. אנו איננו אחראים לתפעול אתרים חיצוניים אלו וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש המפורסמים בהם.

תנאי השימוש: אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי, לשנות, לערוך, להוסיף או להוריד מהתנאים המפורסמים בתנאי שימוש אלו. על המשתמש להתעדכן בתנאי השימוש העדכניים ביותר. המשך השימוש באתר יהווה הסכמה לתנאי השימוש כפי שהם מפורסמים באתר והמשתמש יוחזק כמסכים לכל שינוי שנעשה בהם.

זכויות יוצרים: כל הזכויות, לרבות: זכויות יוצרים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, גרפיקה, עיצוב וכל זכות אחרת הכלולה באתר זה הינן בבעלות האתר ו/או כל גורם אחר באם צוין כך במפורש אחרת.

אין לעשות שימוש בתוכן האתר לרבות: העתקה, שכתוב, רפרודוקציה, פרסום, העלאה, הורדה, שידור, הפצה, פרסום כלינק תחת פריים של אתר אחר ו/או קישור לאתר בכל דרך מבלי לקבל הסכמה בכתב מראש. עם זאת, בכל מקום שהותר על ידינו, ניתן להוריד עותק אחד לשימוש פרטי של המשתמש, ובתנאי שישמר העותק כפי שהוא מבלי להשמיט ממנו דבר או להוסיף עליו דבר מבלי לקבל את הסכמתנו מראש ובכתב. כל שימוש שאינו פרטי אסור בהחלט מבלי לקבל את הסכמתנו, או הסכמת בעל הזכויות הרשום, בכתב ומראש. עריכת תוכן האתר או כל שימוש אחר בו שלא בהתאם לאמור לעיל יהווה הפרה של זכויות היוצרים וזכויותינו הקנייניות האחרות.

קישור לאתר על-ידי אתרים אחרים הינו מותר ובלבד שצוין מקור המידע בציון שם האתר והדומיין תחתיו הוא פועל (www.EretzIsrael.co.il) בבירור לצד הקישור. קישור לאתר מהווה הסכמה מראש להסיר את הקישור לפי בקשתנו. אין לבצע כל קישור במסגרת "פריים" של אתר אחר.

בשליחת מידע לאתר או לכותב ספציפי באתר, השולח מצהיר כי הינו מוותר על כל זכות יוצרים במידע ששלח שיכול ועמדה לו, לרבות הזכות המוסרית מעבר לשם באמצעותו שלח את המידע, ולמעשה השולח מעניק לבעל האתר זכות ורישיון שימוש מלאים ובלתי מוגבלים בזמן, במקום או במצב, לעשות שימוש במידע שנשלח. בעל האתר רשאי לעשות שימוש במידע שנשלח, כולו או חלקו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

הגבלת אחריות: בכל תנאי ומקרה לא תעמוד לבעל האתר ו/או לכל כותב ספציפי באתר כל אחריות או חובה כלפי נזק מכל סוג שהוא לרבות: ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר כתוצאה משימוש, אי-שימוש או שימוש שלא כשורה באתר ו/או במידע המפורסם בו לרבות אובדן מידע, אובדן הזדמנות עסקית, אובדן זכות מכל סוג שהוא או רווח. הגבלת אחריות זו תחול בכל הקשר של אחריות חוזית, מכוח דין או מכל מקור אחר. בנוסף, ומבלי לפגוע באמור לעיל, לא תחול עלינו כל חובה כלפי השימוש או ההסתמכות על מידע המפורסם בקישורים לאתרים חיצוניים.

סמכות שיפוט: לבתי-המשפט שבמחוז תל-אביב בישראל תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל האמור בשימוש באתר ובתנאי שימוש אלו.

כלל תנאי הסכם השימוש באתר: התנאים המצוינים לעיל מהווים את כלל הסכם השימוש שבין מפעילי האתר והמפרסמים בו ובין המשתמשים.