1948 גליון מנהלת העם – צווים והודעות

מנהלת העם, הוקמה ב-12 באפריל 1948 על-ידי הוועד הפועל הציוני.

בראש מנהלת העם עמד דוד בן-גוריון ולמעשה היוותה מנהלת העם את המשכה הישיר של הנהגת היישוב והסוכנות היהודית ובפרט של 'הועד הלאומי לכנסת ישראל' שהיה הרשות המבצעת (הממשלה) של נציגי היישוב העברי בארץ ישראל (אספת הנבחרים) וזכה גם לשם "מועצת המדינה שבדרך".

הוועד הלאומי נבחר לראשונה והחל את פעילותו כבר ב-1920  אך זכה להכרה רשמית מהשלטון הבריטי רק בשנת 1928.

 

ב-א' אייר תש"ח (10 במאי 1948), רק 5 ימים לפני קום המדינה, פרסמה מנהלת העם את הגיליון הזה שריכז צווים והודעות שהוציאו הגורמים השונים בתקופה שמהצבעת האו"ם על תוכנית החלוקה ב-כ"ט בנובמבר 1947 (ופרוץ מלחמת העצמאות) אשר ריכזו את ההכנות הנדרשות להקמת המדינה.

החוברת לא מסודרת כרונולוגית אלא לפי נושאי הצווים וניתן לעקוב באמצעותה אחר ההכנות שערכו מוסדות היישוב הן לקראת הקמת המדינה והן להכנה למלחמת העצמאות (גיוס לוחמים, צוותי רפואה ועוד).

במבוא לחוברת (עמוד 3) נכתב:

 

הגליון הזה מכיל אוסף של הכרזות, פקודות, צוים, תקנות, הודעות וכד' שנתפרסמו בתקופות שונות על ידי מוסדות מרכזיים שונים על מחלקותיהם בזמן המעבר לשלטון עברי עצמאי בארץ.

מסיבות הזמן משתקפות לפעמים בהסגת הגבולות בין המוסדות ובנוסח הדברים, אולם אין בכך כדי לפגוע בחוקיותם.

יומיים לאחר הצבעת האו"ם של כ"ט בנובמבר (ב-1 בדצמבר 1947), מוציא הועד הלאומי את הכרזה מספר 1 שלו - למעשה ההכרזה על תחילת ההכנות לקראת הקמת המדינה (עמוד 6):

אל כל בני הישוב!

הימים ימי הכרעה ומפנה לישוב ולעם העברי, אנו עלולים לעמוד בכל רגע בפני מצבים התובעים גיוס כח האדם בגוף ובנפש.

            לאחר דורות של כיסופי גאופה, מאמצי כיבוש, התישבות, וחתירה לחוף המולדת, הגיע דורנו למבחן מדיני בו נצטרך לכלכל ולבצע באופן עצמאי צרכי מדינה מסודרה.

            עמידתנו בשטח הבטחון, קיום שרותים חיוניים, יציבותה הכלכלית של הארץ בחדשים הראשונים של קיומנו המדיני-העצמאי יקבעו את גורל עתידנו.

            לשם גיוסו של הישוב ומיון כוחותיו וחלוקתם לפי צרכי העם והשעה, הקימו הנהלת הסוכנות היהודית והועד הלאומי את מרכז המפקד לשרות-העם. מוסד זה יפקוד, יכוון את כחות האדם והנוער לשרותים הדחופים והוא שישקוד על התיצבותם והענותם לכשיקרא.

            התיצבותם של בני הגילים 25-17 הוא תפקיד ראשון לקראת הפעלת הפעולה הציבורית-מדינית לגיוס כח האדם לשרות העם, והיא חובת כבוד וחיים וכל יהודי במולדת העברית.

בעוד ימים מספר יקראו בני הישוב להפקד, לכשתקרא – מלא את חובתך הלאומית!

 

וחמישה ימים לאחר מכן הוצא "צו ה-8" הראשון (שלימים ועם התפתחות הקרבות התרחב) (גם כן בעמוד 6):

 

המדינה הנבנית קוראת לשירות

 

            המוסדות הלאומיים מכריזים בזה על חובת התיצבות של כל בני הגילים 17-25.

            כל איש ואשה בגיך 17-25 חייבים להפקד ולהעמיד את עצמם לתפקידי בטחון ועבודות חיוניות.

            ביום ג' ב' דחנוכה כ"ו כסלו 9.12.47 מתחילה ההתיצבות בערים ובמושבות ובכפרים.

            מודעות הקובעות את המקום והמועד להתיצבות תתפרסמנה בכל מקום לחוד.

בימים אלה מתגשם חזון שיבת ציון וקוממיות מדינית, הענו!

הטקסט המלא של הגליון:

מצורף הטקסט המלא לפי עמודים, תשומת לבכם כי בהמרת החוברת לטקסט עדיין יכול ונפלו טעויות וככל שתמצאו כאלו נשמח אם תיידעו אותנו ונתקן.

עמוד 3

הגליון הזה מכיל אוסף של הכרזות, פקודות, צוים, תקנות, הודעות וכו׳ שנתפרסמו בתקופות שונות על ידי מוסדות מרכזיים שונים על מחלקותיהם בזמן המעבר לשלטון עברי עצמאי בארץ.

מסיבות הזמן משתקפות לפעמים בהסגת הגבולות בין המוסדות ובנסוח הדברים, אולם אין בכך כדי לפגוע בחוקיותם.

מנהלת העם

עמוד 4
צוים בעניני פקידים ממשלתיים ומשרדים .              ............................... צו והודעה בעניני שרותי דואר וטלגרף................................................... צוים, פקודות וכו׳ מטעם מרכז המפקד לשרות העם................................ הודעה בדבר משרד התנועה............................................................... צו בענין ניכויים מעובדים ע״ח מס הכנסה.............................................. צו בענין תשלום מס הכנסה.................................................................. הודעה על הקמת מהלקה לעניני יבוא ויצוא............................................ הודעת המחלקה ליבוא ויצוא................................................................ הודעה על הקמת משרד לפקוח על המלאי............................................. צוים מטעם המפקח על המלאי............................................................. תקנות לפקוח של יבוא מזונות............................................................... הודעה על הקמת משרד לפקוח על יהלומים........................................... צו מטעם המפקח על היהלומים............................................................ צו והודעות בדבר הקמת הקרן הא״ית לבטוח הדדי מנזקי שעת חירום . הודעה בדבר הגשת בקשות לרשום פטנטים, סימני אמצאה וסימני מסחר הודעה בדבר מחלקת רושם האגודות השתופיות
עמוד 5
הסוכנות היהודית לארץ־ישלאל הועד הלאומי לכנסת־ישראל

צ ו

עד להודעה חדשה נדרשים כל עובדי הממשלה היהודים להמשיך בעבודתם במשרדיהם הנוכחים לבל יגרם נזק לשרותים הצבוריים עם הסתלקות ממשלת המנדט.

תל־אביב ו׳ ניסן תש״ח, 15.4.48

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

צ ו

הודעה לבעלי דירות המושכרות לממשלה

מודיעים בזאת לכל בעלי דירות המושכרות לממשלה לצרכי משרד או דיור שאסור להם להשכיר ואסור לאיש לשכור דירה כזו לאיזה צורך שהוא.

כל הדירות תמשכנה לשמש את צרכי הצבור.

21.4,48

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

צ ו

כל עובדי הדואר, הטלגרף והטלפון מתבקשים לשמור על הרכוש של השרותים הנ״ל ועל המשך פעולתם התקינה לשם קיום השרותים החיוניים האלה גם לאחר הסתלקות ממשלת המנדט.

תל־אביב ו׳ ניסן תש״ח, 15.4.48

מנהלת העם

מחלקת הדואר, הטלגרף, והטלפון של ממשלת המנדט עומדים לפני סגירה וחיסול בימים הקרובים. פרטים על־כך פורסמו לקהל בהודעה מס׳ 53 מיום 13.4.1948, לפיה עתידים סניפי הדואר במושבות להיסגר ביום 30.4.48 ומשרדי הדואר הראשיים בירושלים, חיפה ותל־אביב ביום 5 למאי 1948. נעשו סידורים שלא יופסק שרות הדואר בין ה־2 למאי לבין ה־15 למאי 1948. משרדי הדואר יהיו פתוחים לקהל כרגיל. עד להוראוון חדשות יקויימו שרותי הדואר העברי כדלהלן:

               א) דואר רגיל בארץ ולחו״ל;

               ב) דואר רשום בארץ;

               ג) חבילות בארץ;

               ד) מברקים בארץ ובחו״ל.

בתקופה שבין 2 למאי ובין ה־16 למאי 1948 ישמשו בולים מוחתמים בחותמת מנהלת העם — כבולי דואר זמניים.

שרותי הדואר והטלגרף

עמוד 6

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

1.12.47

הכרזה מס. 1 צ ו

אל כל בני הישוב

הימים ימי הכרעה ומפנה לישוב ולעם העברי, אנו עלולים לעמוד בכל רגע בפני מצבים התובעים גיוס כח האדם בגוף ובנפש.

לאחר דורות של כיסופי גאולה, מאמצי כיבוש, התישבות, וחתירה לחוף המולדת,

הגיע דורנו למבחן מדיני בו נצטרך לכלכל ולבצע באופן עצמאי צרכי מדינה מסודרה.

עמידתנו בשטח הבטחון, קיום שרותים חיוניים, יציבותה הכלכלית של הארץ בחדשים הראשונים של קיומנו המדיני־העצמאי יקבעו את גורל עתידנו.

לשם גיוסו של הישוב ומיון כוחותיו וחלוקתם לפי צרכי העם והשעה, הקימו הנהלת הסוכנות היהודית והועד הלאומי את מרכז המפקד לשרות־העם. מוסד זה יפקוד, יכוון את כחות האדם והנוער לשרותים הדחופים והוא שישקוד על התייצבותם והענותם לכשיקרא.

התיצבותם של בני הגילים 17—25 הוא תפקיד ראשון לקראת הפעלת הפעולה הציבורית־מדינית לגיוס כח האדם לשרות העם, והיא חובת כבוד וחיים לכל יהודי במולדת העברית.

בעוד ימים מספר יקראו בני הישוב להפקד, לכשתקרא — מלא את חובתך הלאומית!

הועד הפועל של מרכז המפקד לשרות העם

(מטעם הסוכנות היהודית והועד הלאומי).

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

הכרזה מס. 2 צ ו

המדינה הנבנית קוראת לשירות

המוסדות הלאומיים מכריזים בזה על חובת ההתיצבות של כל בני הגילים 25—17.

כל איש ואשה בגיל 25—17 חייבים להפקד ולהעמיד את עצמם לתפקידי בטחון

ועבודות חיוניות.

ביום ג׳ ב׳ דחנוכה כ״ו כסלו 9.12.47 מתחילה ההתיצבות בערים ובמושבות ובכפרים.

מודעות הקובעות את המקום והמועד להתיצבות תתפרסמנה בכל מקום לחוד.

בימים אלה מתגשם חזון שיבת ציון וקוממיות מדינית, הענו!

מרכז המפקד לשרות העם

5.12.47

עמוד 7

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

יום ג׳ ב׳ בשבט תש״ח, 13.1.48

הכרזה מס. 3 צ ו

לכל צבור האחיות בארץ

מכריזים בזה על התיצבות־חובה של כל האחיות בארץ.

החל מיום א׳ ז׳ בשבט, 18.1.48 ועד יום ה׳ י״א בשבט, 22.1.48 ועד בכלל.

חובת ההתיצבות חלה על כל האחיות מכל הסוגים ומכל הגילים בין שעובדות

עתה או לא עובדות במקצוען.

תפתחנה לשכות מפקד מיוחדות לאחיות בערים ובמושבות:

ירושלים, רחובות, תל־אביב, פתח־תקוה, הרצליה, חדרה, חיפה, עפולה, טבריה וצפת. כל אחות שאין לשכת מפקד במקום מגוריה, חייבת להתיצב בלשכה הרצויה לה

שבאחת מן הערים או המושבות הנ״ל.

אם סבות מיוחדות תמנענה באופן מוחלט בעד התיצבותה של האחות באחת מהלשכות הנ״ל, עליה להמציא ללא דיחוי — בכתב ברור, באמצעות הדואר — אל מרכז המפקד לשרות העם (תל־אביב, סימטת הר סיני 5) הודעה ובה: השם הפרטי, שם המשפחה, המקצוע המיוחד, הדרגה, הכתובת של מקום העבודה והכתובת של הדירה הפרטית.

אחות עבריה, חובת השעה קוראת לך — התיצבי!

מרכז המפקד לשרות העם

הסוכנות היהודיה לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

י״א בשבט תש״ח, 22.1.48

הכרזה מס. 4 איסור היציאה מן הארץ

מודיעים בזה לכל בני ה־25—17 (שנולדו בשנים 1931—1923) כי החל מהיום ועד להודעה חדשה היציאה מן הארץ אסורה.

מקרים יוצאים מן הכלל יובאו בפני הועדה המיוחדת, שהוקמה ליד מרכז המפקד לשרות העם, לדיון ולהכרעה.

מרכז המפקד לשרות העם

עמוד 8

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

כ״א בשבט תש״ח, 1,2.48

הכרזה מס. 5

בקורת ההתיצברת

מכריזים בזה, כי החל מיום ג׳ — ל׳ בשבט תש״ח, 10 בפברואר 1948 — תונהג בכל הארץ בקורת חמורה ובדיקה קפדנית של כרטיסי ההתיצבות אצל כל בגי ה־17—25 חייבי הגיוס לשרות העם.

החל מהתאריך הנ״ל מצווים כל בני ה־7 ו—25 לשאת אתם את כרטיס ההוזיצבות,

כחוק וכדין.

אי לכן מודיע מרכז המפקד לשרות־העם:

הבקורת, בצורת זיהוי תערך בכל המקומות ובכל הדרכים:

במקומות העבודה ובלשכות העבודה,

בקופות החולים ובבתי החולים,

בבנקים ובקופות ההלואה והחסכון,

בכל המוסדות הצבוריים והכלכליים,

בארגונים ובאגודות הספורט למיניהם,

בבתי הספר התיכוניים והגבוהים,

בתיאטראות ובבתי הקולנוע,

בנשפים, באסיפות ובהצגות,

במלונות, מסעדות ובבתי הקפה,

בשרותי התחבורה העירוניים והבינעירוניים וכיו״ב.

כל אחד ואחת יתבע לזהות עצמו בכרטיס ההתיצבות לשרות העם, על ידי בקרי מ. צ. ממונים מטעם מוסדות הבטחון.

אמצעים הולמים ינקטו נגד כל המסרב לזהות עצמו, כל שכן — נגד כל משתמט משרות העם.

ההנהלות וועדי הפועלים — בכל מקומות העבודה, במפעלים ובמוסדות — נתבעים להכשיר כבר מעתה את התנאים הדרושים לבקורת קפדנית ומקיפה כלפי כל אחד ואחת מבני הגילים 17—25, ללא יוצא מן הכלל.

ההנהלות והועדים, כנ״ל יהיו שותפים לאחריות — לבל יימצא במקומותיהם איש מבני גילי הגיוס, החסר תעודת התיצבות.

הבקורת לא תפסח גם על כל בית ובית והיא תבוצע מדירה לדירה.

יתן כל העם יד נאמנה למשטר החובה של ההתיצבות לשרות העם.

מרכז המפקד לשרות העם

עמוד 9

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסודישראל

מרכז המפקד לשרות העם

ת״א, י״ג אדר א׳ תש״ח, 23.2.48

תוספת להכרזה מס. 4 איסור היציאה מן הארץ

בהמשך להכרזה מס. 4 של הצו (מי״א שבט תש״ח — 22.1.48) חל — מעתה ועד להודעה הדשה — איסור היציאה מן הארץ על כל בני ה־16—40 (ילידי השנים

1932—1907).

בהתאם להכרזה זו (מס. 4, כנ״ל), יובא כל מקרה יוצא מן הכלל בפני הועדה המיוחדת, שהוקמה ליד מרכז המפקד לשרות־העם, לדיון והכרעה.

מרכז המפקד לשרות העם

תוספת ב, להכרזה מם. 4

ניתנת בזה הוראה מפורשת לכל החברות וסוכנויות הנסיעה השונות של תחבורה ביבשה, בים ובאויר, לכל שרותי התעופה בארץ, לשדות התעופה והנמלים: לא לטפל מעתה — ועד להודעה חדשה — באיזו צורה שהיא, בסידור ואיפשור הנסיעה לחוץ לארץ של כל גבר ואשד. מבני הישוב — הן בהספקת ידיעות בסידור וויזות או מכירת כרטיסים, והן בהסעה לצורותיה השונות, — לפני שהפונה יביא רשיון מוסמך מאת הועדה לרשיונות־ יציאה שליד מרכז המפקד לשרות־העם בתל־אביב.

כל מי שיעבור על ההוראה הקשורה בהכרזה זו — במישרין או בעקיפין —

יתן את הדין על כך בפני בית הדין המיוחד לכך.

מרכז המפקד לשרות העם

תל־אביב, י״ד באדר א׳ תש״ח, 24 בפברואר 1948

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

יום ג׳ כ״ג בשבט תש״וו, 3.2,48

הכרזה מס. 6 צ ו

מודיעים בזה לכל בגי הישוב העברי מבני הגילים 19—25, כי מעתה חייבים הם בשרות מלא של לא פחות משנה אחת.

ההכרזה מם. 6 של הצו היא המשך לצו־היסוד, שלפיו חייבים בשרות מלא בני הישוב העברי שנולדו בשנת 1929.

בשלב הראשון, למילוי ההוראות שבהכרזה זו, יקראו אל השרות המלא, כנ״ל, כל בני ה־19—23 (מהשנים: 1928, 1927, 1926, 1925, 1924).

על מועד הגיוס המלא לשרות המלא של בני ה־24—25 וכמו כן של הנשים —

תבואנה הודעות מיוחדות.

מרכז המפקד לשרות העם

עמוד 10

תוספת להכרזה מס. 6

בעלי הכרטיסים הירוקים שיש להם נימוק משכנע ביותר לעיכוב יציאתם לשרות המלא — אם מבחינה אישית ואם מטעמים משקיים רציניים במקום העבודה — חייבים להתקשר ללא כל דיחוי עס ועדות הבירור במקומות שייקבעו לשם כך, מטעם ועדות המפקד לשרות העם שבכל מקום ומקום.

הכתובות של ועדות הברור תפורסמנה לחוד.

כל הנוגעים בדבר — הן החייב עצמו בשרות מלא אך יש לו נימוקים מספיקים לערעור והן בעלי מפעלים שבמפעלם עובדים אגשים חייבי שרות מלא אלא שהם חיוניים ביותר לעבודת המפעל — מחוייבים להגיש ערעור לאחת מועדות הברור שנקבעו לשם כך במקומות.

הערעורים בועדות יתקבלו תוך שבוע ימים בלבד מיום פרסום הכתובות של ועדות הבירורים.

כל בעלי הכרטיסים הירוקים מצווים בזה לעקוב יום יום בעתונות אחרי כל הידיעות הנוגעות לשרות העם, אם מטעם מרכז המפקד ואם מטעם ועדות המפקד במקומות.

מרכז המפקד לשרות העם

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

יום ה׳ כ״ה שבט תש״ח, 5.2.48

הכרזה מס. 7

צ ו

לרופאים העברים

מכריזים בזה על מפקד כל הרופאים בארץ לשרות העם.

חובת ההתיצבות חלה על כל הרופאיסעת) שעד גיל 45, היינו: כל אלה שנולדו

החל מה־1 בינואר 1903.

משרדי הסניפים של הסתדרות הרופאים בארץ ישראל: (ה. ר. ע.) בערים ובמושבות — הרצליה, חדרה, טבריה, ירושלים, כפר סבא, נתניה, עפולה, פתח תקוה, צפת, ראשון לציון, רחובות, רמת־גן, תל־אביב — ישמשו לשכות ההתיצבות לרופאים(ות).

רופאות), עברינה)! העם הלוחם לעצמאותו בטוח בעזרתך — התייצב!

מרכז המפקד לשרות העם

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

כ״ח בשבט תש״ח, 8.2.28

הכרזה מם. 8

צ ו

לקצינים ולסמלים

מכריזים בזה על מפקד לשרות העם של כל הקצינים והקצינות, הסמלים והסמלות -

מדרגת קורפורל ומעלה.

עמוד 11
צו התיצבות זה חל על כל בעלי הדרגות הנ״ל, מכל הסוגים ומכל הצבאות, כדלקמן: קצינים וקצינות מכל הגילים, סמלים וסמלות עד גיל 35, מועד המפקד נקבע לימים: א׳ ב׳ ג׳ ד׳ ה׳ (ה—ט באדר א׳ תש״ח — 15—19 בפברואר 1948). קצין וסמל עברי, עם ההכנות להקמת המיליציה, זכות היא לך ותעודת כבוד להימנות עם מניחי־ היסוד של גרעין הכוח העצמאי במדינה העברית — ה ע נ ה! מרכז המפקד לשרות העם נ. ב. כתובות לשכות המפקד, מועדי ואופן ההתיצבות יפורסמו בהודעה מיוחדת שלשה ימים לפני התחלת המפקד. הסוכנות היהודית לארץ־ישראל הועד הלאומי לכנסת־ישראל מרכז המפקד לשרות העם ת״א, ג׳ אדר ב׳ תש״ח, 13.2.48

הכרזה מס. 9 צ ו

ההתיצבות לנמצאים בחוץ לארץ

מכריזים בזה על חובת ההתיצבות של כל בני הישוב ובנותיו, מהגילים 17—25, השוהים כעת בחוץ לארץ, שייחשבו מעתה כמגוייסים לשרות העם. בהתאם להכרזה זו, מצווה כל אחד ואחת מהנ״ל, — בכל מקום הימצאם — להירשם במשרד הארצישראלי של ההסתדרות הציונית בארץ נ?גורם הזמנית, תוך חודש ימים מתאריך הכרזה זו, ולהיות מוכנים בכל עת שייקראו אל הדגל בארץ־ ישראל. מרכז המפקד לשרות העם תוספת להכרזה מס. 9 על כל מתיצבןת) בחוץ לארץ, בהתאם להוראות של ההכרזה (מם. 9), להמציא אל המשרד הארצישראלי בארץ מגורם הזמנית וכמו כן אל מרכז המפקד לשרות העם בארץ ישראל (ת״א, רח׳ עליה 5, ת. ד. 289) בצורה ברורה ומדוייקת את הפרטים הבאים: השם הפרטי של המתייצבות), שם משפחתו/ה), תאריך ומקום הלידה, שם האב ושם האם, הכתובת המדויקת של מקום הימצאו(ה) בחו״ל; הכתובת המדוייקת של ביתו (דירתו, משפחתו וכיו״ב) בא״י, מאימתי (תאריך מדוייק, חדש שגה) שוהה בחו״ל, סיבת וצורך שהותו(ה.) בחו״ל, (לפרט בדייקנות במה עוסק ולאיזה מטרה), מתי עומד(ת) לחזור לארץ־ישראל. בקשה לעתונות חוץ־לארץ כל העתונים היומיים שבכל הארצות מתבקשים בזה להעתיק את ההכרזה לידיעתם של בני ארץ ישראל הנמצאים בארצותיהם. מרכז המפקד לשרות העם
עמוד 12

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

תל־אביב, יום ד׳ ח׳ באדר א׳ תש״ח, 18 בפברואר 1948

ה כ ר ז ה מ ס. 10

צ ו

התיצבות לבני 26—35

מכריזים בזה על מפקד לשרות העם של כל בני הישוב (גברים בלבד) מבני ה־26—35. (ילידי השנים: 1921, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912).

בהתאם להחלטת המוסדות הלאומיים, לפי צו זה, חייבים בגיוס מלא כל הגברים הדוקים והנשואים שאי! להם ילדים.

הגברים הנשואים שיש להם ילדים יגויסו, לפי שעה, לשרות חלקי במקום.

אזרח עברי,

המערכה ההיסטורית הגדולה על חירות עמנו ועצמאותו המדינית במולדת החפשית קוראת לך — מלא חובתך!

מרכז המפקד לשרות העם על מועד המפקד ומקומות ההתיצבות בכל הארץ — בהודעה מיוחדת. על כל חייבי הגיוס

מבני ה־26—35 לעקוב מעתה אחרי ההודעות.

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

ת״א, י״ח באדר ב׳ 29.3.48

הכרזה מס. 11

צ ו

בקורת־ההתיצבות

עם הפקודה: להחמיר בבקורת־ההתיצבות לגבי משתמטים ועריקים —

מביאים בזה לידיעת כל המעונינים — מתושבי תל־אביב והסביבה (כולל: חולון

ובת־ים) — את ההוראות הבאות:

 • ״צו־גיוס״ — חותמת־חובה על כרטיסי־ההתיצבות האדומים והירוקים.

1) כל בני ה־18—23 (1929—1922), בעלי כרטיסי־התיצבות אדומים וירוקים (כולל: מורים, תלמידים, מערערים וכו׳ וכו׳), שאינם נמצאים עדיין בשרות וכרטיסיהם לא הוחתמו, מצווים כולם להתייצב בלשכה שבבית־הספר תל- נורדוי (כניסה מרח׳ פרישמן) בימים ג׳ וד׳ (30—31 במרס 1948) בשעות 6—8 בערב: לשם קבלת הוראות והחתמת כרטיסי־ההתייצבות.

כל מי מבני ה־18—25 שכרטיסו לא יוחתם כחוק צפוי שינקטו לגביהו באמצעים שנקבעו לגבי המשתמטים.

 • ק ל ט — זו תחנת־המעבר ההכרחית לכל מתגייס ומתגייס.
 1. 2. כל בעלי הכרטיסים האדומים והירוקים שמבני ה־18—25, (1929—1922)

וכל בעלי הכרטיסים האדומים שמבני ה־26—35, (1922—1912), שכרטי־

עמוד 13

מיהם הוחתמו בצו־גיוס והם לא התייצבו לקלט בתאריך הנקוב בחותמת ״צו־גיום״ — מצווים כולם להתייצב במחנה־הקלט, ביום ג׳ — י״ט באדר ב׳ 30.3.48 — בשעה 8 בבוקר.

כל מי שלא יתייצב בקלט למועד, צפוי לעונש שנקבע לגבי עריקים ג. כרטים־התיצבות — תעודת־הזהות של כל בן 17—35.

3) כל הגברים שנתפקדו לשרות־העם ונקבעה להם בדיקה רפואית נוספת מבלי שנמסר לידם כרטים־ההתייצבות — מצווים להתייצב בלשכת־המפקד

שבאולם ״חוג־הבימה״ (בית ״הבימה״), בימים ד׳ וה׳ (31 במרס, 1 באפריל), בשעות 4—6 אחה״צ, לשם קבלת כרטיסי־ההתייצבות.

החל מיום ה׳ — כ״א באדר ב׳ תש״ח, 1.4.48 — תיכנס בקורת־ ההתייצבות לשלב הביצוע המלא.

כל אזרח עברי ימלא את חובתו לשרות־העם!

מרכז המפקד לשרות העם

הסוכנות היהודית לארץ־ישדאל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשדות העם

תל־אביב, כ״ב אדר ב׳, 2.4.48

הכרזה מס. 12 צ ו

לכל בני ארץ־ישראל בגולה

מודיעים בזה:

 • גברים רוקים ונשואים שאין להם ילדים — מבני 18—35 (שנתונים 1929—

1912) חייבים בהתייצבות מידית בפני לשכות המפקד לשרות העם שליד משרדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל שבכל ארץ וארץ, ולשוב ללא דחיה לארץ ישראל.

 • נשים רווקות, ונשים וגברים נשואים שיש להם ילדים מהגילים הנ״ל, הייבים בהתפקדות בלשכות כנ״ל.

ההכרזה על חובת שיבתם של אלה לארץ תפורסם בבוא מועד. אולם כל אלה שיש ביכולתם לחזור מיד לארץ־ ישראל, מתבקשים לעשות זאת ללא דיחוי.

חייבי הגיוס — בבואם ארצה או עם הגיעם לחיפה או לתל־אביב — יפנו מיד אל לשבת הגיוס הקרובה של מרכז המפקד לשרות העם.

בני הארץ ובנותיה באשר הנכס בהילחם העם על חירותה של המולדת ועל עצמאותו המדינית בה — הוכיחו את נאמנותכם, הצטרפו למערכה !

מרכז המפקד לשרות העם

הערה: א׳: כל עתונות חוץ־לארץ מתבקשת להביא את תוכנה של ההכרזה הנ״ל לידיעתם של בני ארץ־ישראל בארצות השונות.

הערה ב׳: מוסדות המפקד לשרות העם שבארץ־ישראל לא יטפלו ולא יענו לכל פניה שהיא בדבר שחרור מחובת גיוס לנמצאים בוזו״ל.

עמוד 14

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

תל־אביב, כ״ד באדר ב׳ תש״ח 4.4.48

הכרזה מס. 13

צ ו

לעולים החדשים

מודיעים בזה:

א) כי החל מעתה חלה חובת ההתיצבות על כל הגברים בני ה־18—35 (1929—

1912) מהעולים החדשים בדיוק כמו על בני הישוב בארץ.

ב. על סמך הודעה זו יגוייסו גם העולים הגברים שעלו בחדשים האחרונים וכן כל הבאים מחדש.

ג. העולים ירוכזו במחנה־הקלט המרכזי של העולים המגוייסים, שממנו יחולקו לפי תפקידיהם, יצויידו ויישלחו אל יחידותיהם.

ד. העולה המגויים ייהנה מכל הזכויות וישא בכל החובות החלות על המגויים בן־הארץ.

מעפילים ועולים, הארץ המחכה לכם כאם לבנים, קוראת לכס: החלצו להגנתה!

מרכז המפקד לשרות העם

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשדות העם

תל־אביב, כ״ט באדר ב׳ תש״ח, 4.48.s

הכרזה מם. 14

צ ו

הוצאת משתמטים ממקומות־העבודה

על סמך החלטת הועד הפועל של מרכז המפקד לשרות־העם מיום כ״ח באדר ב׳,

8 באפריל ש. ז. — מביאים בזה לידיעת הרבים את ההוראות הבאות:

א. פיטורי עובדים חייבי־גיוס

כל עובד שבגיל הגיוס (18—35), אשר אין בידו תעודת־התייצבות וכל מי שהתייצב ולא נתגייס לשרות כחוק, יפוטר ויורד ממקום עבודתו, תוך שבוע ימים מתאריך היכנסה של הוראה זו לתוקפה, יום ג׳ ד׳ בניסן תש״ח, 13 באפריל, 1948.

נותן העבודה — בעל המפעל, ההנהלה של מקום־העבודה (מפעל או מוסד) — יחד עם ועד העובדים ישאו באחריות — באופן אישי והדדי בעד ההוצאה לפועל של ההוראה.

ב. קנסות על מעסיקי חייבי־גיוס.

כל נותן־עבודה ומעסיק, כל הנהלה של מפעל או מוסד וכל ועד עובדים, אשר ברשותם יימצאו במקום העבודה חייבי־גיוס שבניגוד להוראה א׳ של ההכרזה מם. 14, יובאו בפני בתי־הדין שהוקמו ע״י מרכז המפקד לשרות העט לטיפול במשתמטים ועריקים ויוטלו עליהם קנסות כבדים.

עמוד 15

יג. איסור קבלת משתמטים לעבודה

כל מעסיק —מאיזה סוג שהוא — אשר לאחר פרסומה של ההכרזה מם. 14 יקבל לעבודה אדם בגיל הגיוס (18—35) שלא התייצב ונתגיים כחוק, יועמד בפני בית־דין מיוחד, שינהג כלפי עובר העבירה בכל החומרה של הטלת קנסות ועונשין.

מרכז המפקד לשרות העם

׳תל־אביב, כ״ט באדר ב׳ תש״וז, 9.4.48

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

תל־אביב, ד׳ בניסן תש״ח, 13.4.48 הכרזה מס. 14. הודעה מס. 2

צ ו

בקורת ההתייצבות במקומות העבודה

עם היכנס ההכרזה מס. 14 (מ־כ״ט לאדר ב׳ תש״ח, 9.4.48) לתוקפה, מצווים בזה בל הממונים לבקורת ההתייצבות במקומות־העבודה:

 1. לבוא מיד במגע עם נותני־העבודה ועם ועדי־העובדים כדי להבטיח שב־20 באפריל 1948, לא יימצא עוד במקום־העבודה אף עובד חייב־גיוס שלא התייצב ולא נתגייס כחוק.
 2. לקבל מיד את פנקסי־הבקורת בשביל אותם מקומות־העבודה שטרם קבלו אותם ולהחזיר, ללא דיחוי, את כל חומר הבקורת הנמצא כבר בידם.

בהתאם להודעה זו תוטל אחריות אישית על כל ממונה לבקורת־ההתייצבות במקום־ העבודה בעד כל מקרה שלא יודיע על הימצאם של משתמטים במקום־העבודה.

(בכל הענינים הנוגעים לבקורת־ההתייצבות במקומות העבודה שבתל־אביב והסביבה, לפנות אל המשרד שברחוב אחוזת־בית מס. 3 — חדרים: 70, 76 — בשעות 8—12 לפה״צ, ומ־4—6 אחה״צ).

מרכז המפקד לשרות העם

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

תל־אביב, ד׳ בניסן חש״ה, 13.4.48

הכרזה מם. 15

צ ו

הקמת בית־דין עליון

הואיל ובתוקף ההוראה של המוסדות העליונים הוצאנו בשעתו את צו־ההתיצבות לשרות העם ובהמשך לצו זה הוצאנו — עד כה — 14 הכרזות ובהן הוראות שונות על התייצבותם והתגייסותם של יהודים בני גילים מסויימים בארץ־ישראל ובני א״י, השוהים בחו״ל אל שרותי העם והבטחון, והיות והוברר לנו שיש מקרים של עבירה או סיוע

עמוד 16

לעבירה על הצו הנ״ל וההוראות שבהכרזתה החלטנו שבמקרים כאלה יובאו לבירור ולדיון בית־הדין.

לפיכך, אנו מכריזים בזה על הקמת בית־דין עליון בעל־סמכות יחידה לדון ולפסוק בכל המקרים אשר יובאו לפניו ע״י בא־כח המוסמך של הועד הפועל של מרכז המפקד לשרות העם, בקשר עם עבירה על הוראות בהכרזות של צו־ההתייצבות.

בית הדין העליון יהיה מורכב מנשיאות ושופטים:

כחברי הנשיאות מינינו את ה״ה י. בר־שירה, מ. ישי, י. סרלין, ופ. קורנגרין. כשופטים יכהנו: חברי הנשיאות הנ״ל והאנשים שדלקמן:

ד״ר ב. אבניאל, גב׳ ב. אידלסון, גב׳ ל. וילנסקי, י. זיו־אב, דוד זכאי, ש. זקהיים,

י. סגל, י. שוהם ול. שקולניק.

ה״ה י. שבו וד״ר קירש — מונו על ידינו כקטגורים.

בית הדין העליון יפעל לפי תקנון שהוכן ואושר על ידי חברי הנשיאות והועד הפועל של מרכז המפקד לשרות העם.

הועד הפועל של מרכז המפקד לשרות העם

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

ז׳ בניסן תש״ח, 17.4.48

תוספת להכרזה מס. 8 צ ו

גיוס קצינות וסמלות

בתוקף ההכרזה מס׳ 8 של צו־התייצבות — מיום כ״ה בשבט 8 בפברואר, ש. ז. — מודיעים בזה לכל בעלות־הדרגה הנ״ל הגרות בתל־אביב והסביבה — קצינות מכל הגילים, וסמלות מגילי 35—18 1929—1912, כולל כל בעלות־הדרגות שבשורה, הן אם התיצבו כבר והן אם לא התייצבו, אם רווקות ואם נשואות — על כולן להתייצב בימים: א׳ וב׳, ט׳ וי׳ בניסן תש״ח, 18 ו־19 באפריל 1948, — בשעות 9—4 אחה״צ, בלשכות הגיוס, הסמינר למורות בתל־אביב, רחוב בן יהודה 195.

מרכז המפקד לשרות העם

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

גמר כל הבדיקות הרפואיות

כל הגברים המגוייסים — מגילי 18—35 (שנולדו בשנים 1912—1929) — הטעונים בדיקה רפואית נוספת, בין שהוזמנו ולא נענו ובין שלא הוזמנו עדיין מצווים בזה: להתייצב לבדיקה הרפואית הנוספת שתיערך (פרט לבדיקות האזניים והעיניים) באולם "הוג־הבימה" (בית "הבימה", כניסה משדרות תרס״ט) בימים א׳, ב׳, ג׳ של חוה״מ פסח. בשעות 8—11 לפנה״צ ו־ 1—3 אהה״צ.

עמוד 17

לכל הטעונים בדיקה רפואית, כנ״ל, ניתנת בזה אזהרה: כל מי מהם שלא יתייצב לבדיקה למועד, יישלח אל המחנה ללא בדיקה.

מרכז המפקד לשרות העט

תל־אביב, יום ו׳ י״ד בניסן תש״ח, 23.4.48

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

ת״א, ב׳ דחוה״מ פסח, 26.4.48

הכרזה מם. 16 צ ו

מכריזים בזה על שרות־חובה

לכל הגברים שנולדו ב־1930 — למשך תקופה של לא פחות משנה אחת — לתפקידים לא־קרביים, כגון: עבודת ביצור, שמירה, תגבורת לענפי משק חיוניים וכיו״ב.

חובת ההתייצבות לשרות, כנ״ל, חלה על כל הצעירים שנולדו תוך שנת 1930, בין אם יש כבר בידיהם תעודות התייצבות (מאיזה צבע שהוא) ובין שטרם התייצבו כלל.

מרכז המפקד לשרות העם

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

פקודת גיוס

לקצינים, מפקדים וסמלים שבאזור השפלה

כל הקצינים, המפקדים והסמלים שבידיהם כרטיסים אפורים (צבא) שבאזור השפלה — הערים: תל־אביב, פתח־תקוה ונתניה; המועצות המקומיות: חולון, גבעתיים, רמת־גן, בני־ברק; כל המושבות, המושבים, השכונות והפרברים מגדרה בדרום עד זכרון־ יעקב בצפון — מצווים בזה להתייצב אל השרות המלא.

פקודה זו חלה על הקצינים שנולדו בשנים 1900—1929 ועל הסמלים — חייבי הגיוס — שנולדו בשנים 1912—1929.

קצינים וסמלים, מלאו חובתכם מיד!

מרכז המפקד לשרות העם

תל־אביב, ב׳ דחוה״ט פסח תש״וז, 26.4.48

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

פקודת־גיוס

אל חיל עזר נשים

בתוקף ההכרזה מם׳ 2 של צו־הגיום, מהב״ב בכסלו תש״ח (5 בדצמבר 1947), מצוים בזה: על כל הנשים הדוקות והנשואות ללא־ילדים (מגילי 18—25, שנים: 1922—1929) להתייצב אל השרות המלא ב״חען".

עמוד 18

חובת ההתיצבות חלה על כל אלה מהנשים הנ״ל שהתפקדו כבר ובידיהן כרטיס־ התיצבות, מאיזה צבע שהוא, וכן על אלה שטרם התייצבו כלל.

על ועדות־המפקד לשרות־העם שבכל מקום ומקום לפרסם את המקומות של לשכות ההתיצבות, הזמן וסדר פעולתן.

המתייצבות לשרות מלא ב״חען" תעבורנה את הבדיקה הרפואית המקובלת לגבי כל מגויים.

במקרה שלמגוייסת ל״חען" יש הכרח בערעור אישי, עליה להגישו מ י ד, בשעת ההתיצבות.

ערעורים משקיים חיוניים יש להגיש תוך שבוע ההתיצבות ולא יאוחר מיום ב׳ —

א׳ באייר תש״ח, 10.5.48

פקודת־גיוס זו אינה כוללת עדיין את האחיות שעל גיוסן יפורסם לחוד.

מרכז המפקד לשרות העם

תל־אביב, ד׳ דהוהמ״ם, 28.4.48

ההתיצבות ל״חען״ בתל־אביב — החל מיום א׳ כ״ד בניסן תש״ח 2.5.48 — בבית־

הספר ״בילו״ בשעות 5—9 אחה״צ.

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

פקודת־גיוס לאחיות

בתוקף ההכרזה מס׳ 3 מ־ג׳ בטבת תש״ח (13 בדצמבר 1947), מצוים בזה:

על כל האחיות הרווקות והנשואות ללא־ילדים (מגילי 18—35, שנים: 1929—1912)

להתייצב אל השרות־המלא.

על ועדות־המפקד לשרות־ העם, שבכל מקום ומקום, לפרסם את המקומות של לשכות־ההתיצבות, הזמן וסדר פעולתן.

מרכז המפקד לשרות העם

תל־אביב, יום א׳ כ״ג בניסן תש״ח, 2.5.48

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

פקודת־גיוס לכל הגברים בני ה־26—35

כהשלמה להכרזה מס׳ 10 ח׳ באדר א׳ תש״ח, (18.2.1948) מצוים בזה:

על כל הגברים בני ה־26—35 (שנים: 1921—1912) — נשואים שיש להם ילדים —

להתייצב אל השרות המלא.

אותם מחייבי־הגיוס — מהגילים הנ״ל — שיש להם יותר משני ילדים יגוייסו רק לשירותי עזר חיוניים.

לשכות המפקד שבכל מקום ומקום תפרסמנה בימים הקרובים ביותר את המקום,

הזמן וסדר ההתיצבות.

מרכז המפקד לשרות העם

תל־אביב, כ״ו בניסן תש״ח, 5.5.48

עמוד 19

מנהלת העם

----                            הודעה

מודיעים בזה לצבור שמשרד התנועה למחוז ת״א יפתח שוב לקהל בתחנת המשטרה בשרונה כדלקמן:

לבדיקת מכוניות, הוצאה וחידוש של רשיונות למכוניות — ביום ד׳, 5 במאי 1948.

לבחינת נהגים, הוצאה וחידוש רשיונות נהגות — ביום ד׳, 11 במאי 1948.

הקופה תהיה פתוחה משעה 8.30 עד לשעה 12,00, בכל יום, פרט לשבתות וחגים.

5.5.48

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכבסת־ישראל

קרן המדינה היהודית

צו

בענין ניכויים מעובדים ע״ח מם הכנסה

לאחר שהממשלה הודיעה על הפסקת הנכויים הרגילים של מם הכנסה מהפקידים והפועלים, והיות ויש צורך לקיים את השרותים החיוניים של הישוב, ניתן בזה על סמך החלטת ועדת המצב הצו הבא:

 1. על כל נותני העבודה להמשיך בנכויים הרגילים של מם הכנסה מכל פקידיהם ופועליהם מחודש אפריל ואילך.
 2. את הסכומים שינוכו יש לשלם בצרוף הרשימות המפורטות בסוף כל חודש למחלקת המסים, שדרות רוטשילד 31, חדר מם׳ 16.

קרן המדינה היהודית צבי שרייבר, ד״ר א. ברגמן, א. בבלי

תל־אביב, 11.4.48

מנהלת העם

אוצר העם

צו

לרגל חסול עבודתן של מחלקות ממשלת המנדט, והיות ויש צורך לקיים את השרותים החיוניים של הישוב היהודי בארץ, ניתן בזה הצו הבא:

על כל החייבים בתשלום מם הכנסה בת״א וסביבתה להופיע במשרדי מחלקת המסיט של ״אוצר העם״ בת״א, שדרות רוטשילד 31 חדר מס׳ 16, לשם ברור וסידור חשבונותיהם.

על הסדורים בערים אחרות בארץ, תבוא הודעה מיוחדת.

צו זה בא להשלים את ההוראות שנתנו לפי הצו מיום 11 לחודש זה בשם קרן

המדינה היהודית.

מנהלת העם אוצר העם

תל־אביב 19, באפריל 1948

עמוד 20

הסוכנות היהודית לארץ־ישראל

הועד הלאומי לכנסת־ישראל

הודעה

 • נוכח המצב החדש שנוצר בשטח היבוא על ידי הוצאת ארץ־ישראל מגוש השטרלינג ובכדי להבטיח את רציפות יבוא המצרכים החיוניים ולמנוע יבוא מיותר בתקופת המעבר, הקימו הנהלת הסוכנות היהודית והנהלת הועד הלאומי מחלקה לעניגי יבוא ויצוא אשר תטפל בהסדרת סחר החוץ והכוונתו.
 • המחלקה נמצאת במשרדי הסוכנות היהודית בתל־אביב. שיתוף פעולה עם המחלקה במלוי תפקידה הוא מחובתו של הציבור.
 • כל המתכוון לפנות לשלטונות בבקשה לחידוש או מתן רשיון יבוא כל שהוא נדרש לפנות למחלקה הנ״ל לפני הגשת בקשתו לממשלה.
 • אין להניח שאחרי סיום המנדט תותר בשטח המדינה העברית הכנסת סחורות אשר המחלקה הנ״ל לא אישרה מראש את יבואן.
 • האמור לעיל חל גם על היצוא.

בשם

ועדת המצב של הסוכנות היהודית והועד הלאומי פ. ברנשטין

תל־אביב, 23.2,48

מנהלת העם

המחלקה ליבוא ויצוא

הודעה

לרגלי חסול משרדי רשיונות יבוא ויצוא של ממשלת המנדט, מודיעה בזה המחלקה ליבוא ויצוא כדלקמן:

 1. מהיום תוציא המחלקה הזאת בלבד רשיונות ליבוא וליצוא.
 2. את הבקשות לרשיונות כנ״ל, וכן בקשות לתיקון והארכת תקפם של רשיונות,

יש להגיש על טפסים מיוחדים, שאפשר לקבלם במשרדי המחלקה הזאת בתל־אביב, בירושלים ובחיפה וכמו־כן במשרדים המרכזיים של ארגוני התעשיה, המסחר והחקלאות.

 1. על כל בעלי רשיונות יבוא או יצוא, אשר הוצאו ע״י ממשלת המנדט והם עוד בתקפם, להגיש אותם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 15 במאי 1948, לשם אישור על ידי מחלקה זו. רשיונות אלה יוחזרו לבעליהם ללא עיכוב.
 2. במקרים שבעלי הרשיונות ליבוא וליצוא לא יוכלו למלא את הוראות הסעיף הקודם היות והרשיונות הנ״ל דרושים להם להוצאת סחורות ממשרדי המכס, עליהם להודיע למחלקה זו את הפרטים הבאים:
(א) מספר ותאריך הרשיון; (ב) שם בעל הרשיון: (ג) תאור המצרך: (ד) הכמות: (ה) שווי; (ו) ארץ היצוא או הארץ אשר אליה הסחורה מיועדת.
עמוד 21
5. בעלי אשורים זמניים ליבוא שנתנו להם בזמנו מהמחלקה הזאת, שלא קבלו .רשיון יבוא מאת ממשלת המנדט וברצונם לקבל רשיון בעל תוקף מהמחלקה הזאת, צריכים להגיש את האישור הזמני, אשר בידם ביחד עם בקשה על טופס מיוחד אשר יש לקבלו .במקומות המפורטים בסעיף 2 לעיל. המחלקה ליבוא ויצוא 4.5.48 הסוכנות היהודית לארץ־ישדאל הועד הלאומי לכנסת־ישראל תל־אביב, 18.4.48, ז׳ ניסן תש״ח תקנה לשעת חרום הנהלת הסוכנות היהודית לא״י והנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל החליטו להנהיג ׳פקוח על חמרי גלם, חמרים חצי־מעובדים ומצרכים אחרים לתעשיה ולבנין. לצורך ההוצאה־לפועל של הפקוח הזה הוקם משרד לפקוח על המלאי שבראשו הועמד מר י. בבלי, מהנדס, כמפקח על המלאי. למפקח על המלאי נתנה הסמכות לבצע הרשמת המלאי של אותם החמרים הגלמיים, ;התמרים החצי־מעובדים והמצרכים, שלפי שקול־דעתו יהיה צורך בהרשמתם. פ. ברנשטיין הסוכנות היהודית לארץ־ישראל הועד הלאומי לכנסת־ישראל המפקח על המלאי

צ ו מם׳ 1

1. בתוקף הסמכויות שנתנו לי ע״י המוסדות המוסמכים, הנני מודיע, שחמרי הגלם, החמרים החצי־מעובדים והמצרכים האחרים דלקמן הועמדו תחת פקוח המפקח על .המלאי, והוכרז עליהם כעל ״מצרכים תחת פקוח״: א. פחם. פחם יציקה ב. ברזל יציקה גלמי שברי ברזל יציקה נתכי ברזל מוטות ברזל ופלדה פרופילי ברזל ופלדה פחי ברזל ופלדה פח ברזל לדינמו פלדה לכלים ולמכשירים חוטי ברזל אלקטרודים חוטי פלדה כבל ברזל כבל פלדה צנורות ברזל שחורים צגורות ברזל מגולבנים אביזרים לצנורות ברזל שחורים אביזרים לצנורות ברזל מגולבנים פח לבן פח מצופה עופרת ("טרנפלייט") פחי ברזל מגולבנים שטוחים פלדה בלתי מהלידה מסבי כדורים ג. נחושת במטילים, בפחים, בצנורות ובמוטות
עמוד 22

 - פליז במטילים, בפחים, בצנורות ובמוטות ברונזה במטילים, בפחים, בצנורות ובמוטות פוספור־ברונזה במטילים עופרת במטילים, בצנורות ובמוטות בדיל אבץ במטילים ובלוחות אלומיניום בפחים ובדיסקיות שברי מתכות בלתי מהלידות מתכת לאותיות דפוס.

ד. מסמרים מסמריות ברגים ואומים.

ה. תנורות ברגמן מיקה ומיקגיט חוטים חשמליים וכבלי חשמל מכוסים ובלתי מכוסים מנורות חשמל לזרקורים זרקורים

ו. עץ פחי ברזל גליים שחורים פחי ברזל מגולבנים גליים חוטים דוקרים רשת ברזל מכל המינים רשת ממתכות בלתי מהלידות לבני שמוט מלט לבני סיליקט זפת (ביטומן)

ז. גנרטורים חשמליים ואלטרנטורים מנועים חשמליים מקררים חשמליים וחלקיהם מזיזים למנועים חשמליים מנועים לשריפה פנימית מכונות הלחמה חשמליות מכונות לעבוד עץ מכונות תפירה מכונות כתיבה מכונות חישוב רצועות עור למכונות רצועות "ו" למכונות

ח. סודה קאוסטית סודה־אש קולופוניום טרפנטין גליצרין חמצן אבקת אלומיניום קרביד

ט. צמר גפן גלמי צמר גפן רפואי חוטי צמר גפן חוטי צמר גפן לתפירה עשב־ים סיבי יוטה, מנילה ומיסל חוטי יוטה, מנילה ומיסל חבלים מכל המינים צמר גלמי צמר סרוק חוטי צמר מנופץ שמיכות מצמר שמיכות מצמר מעורב בצמר גפן  תחבושות (אריגי גזה ותחבושות אלסטיות) בד לשקים בד לאהלים ברזגטים חוטי משי ויסטרה בד יוטה שקי יוטה

י. ניר לעתונים בגלילים ניר לעתונים בגליונות ניר לסיגריות שקי ניר למלט

יא. גומי גלמי וגומי קרפ

יב. שלחים חמרים גלמיים לעבוד עור עור עליון עור תחתון

יג. חמרי גלם לתעשיה הפלסטית

יד. מצלמות משקפות מכשירי טלפון

עמוד 23
 1. בהתאם לזאת גתנת בזה הוראה לכל הסוחרים, האימפורטרים, היצרנים והקבלנים ולכל אלה שהנם בעלים חוקיים של מלאי של המצרכים המפורסמים בסעיף 1, למסור הודעה על כך למפקח על המלאי, בהתאם לפרטים דלמטה.
 2. כל אלה (ביניהם גם בנקים, בעלי מחסנים, בעלי מחסני ערובה וכר) המחזיקים ברשותם, כמהסנאים או כנאמנים, מלאי של המצרכים המפורטים בסעיף 1, נדרשים למסור הודעה על כך למפקח על המלאי, בהתאם לפרטים דלמטה.
 3. כמויות מינימליות של המצרכים המפורטים בסעיף 1 תהיינה חפשיות מחובת הרשום. את רשימת הכמויות החפשיות מכל מצרך ומצרך אפשר לראות במקומות שבהם אפשר להשיג את הטפסים לרשום המלאי, המפורטים להלן.
 4. לצורך מסירת ההודעות על המלאי, על הבעלים החוקיים של מלאי להשתמש בטופס מס׳ ממ/1 ועל אלה המחזיקים ברשותם מלאי כמחסנאים או כנאמנים להשתמש בטופס מם׳ ממ/2. את הטפסים האלה אפשר להשיג במקומות הבאים:

בתל־אביב

בהתאחדות בעלי־התעשיה, ר׳ מונטפיורי 13 (לשכת המודיעין);

בלשכת המסחר, תל־אביב, שדרות רוטשילד 5 (לשכת המודיעין): בהתאחדות האימפורטרים, רח׳ יבנה 32 (לשכת המודיעין)!

במרכז בעלי־המלאכה, ״היכל המלאכה״, רח׳ מרכז בעלי־מלאכה 16 (לשכת

המודיעין)

במועצת מפעלי החרושת ההסתדרותית, במרכז הקואופרציה, רח׳ מקור. ישראל 6.

(לשכת המודיעין).

בחיפה:

במשרדי הסוכנות היהודית לא״י, רח׳ הנמל (לשכת המודיעין); בהתאחדות בעלי־התעשיה, מרכז מסחרי חדש, בית בובים, (לשכת המודיעין);

בלשבת המסחר, חיפה, רח׳ המלכים 63 (לשכת המודיעין).

בירושלים:

בהתאחדות בעלי־התעשיה, רח׳ בן־יהודה 7, (לשכת המודיעין);

בלשכת המסחר, ירושלים, בנין "מצפה", רח׳ יפו (לשכת המודיעין).

 1. את הטפסים הממולאים יש להגיש בשתי העתקות ובמעטפה סגורה, לא יאוחר מיום 2 במאי, 1948, למשרד המפקח על המלאי, ת. ד. 2749, תל־אביב, או לתיבות מיוחדות במשרדים המפורטים בסעיף 5.
 2. אי־מלוי רשימות המלאי, או מלויין שלא בהתאם למציאות, עלול לגרור אחריו העמדת בעלי המלאי בפני בתי־דין מתאימים של מוסדות הישוב ו/או החרמת מלאי כזה.

י. בבלי

מפקח על המלאי

עמוד 24

מנהלת העם

המפקח על המלאי

תל־אביב, י״דו ניסן תש״זז, 27.4.48

צ ו מס׳ 2

(הצהרות על שנויים במלאי של מצרכים בני פקוח)

 1. בתוקף הסמכויות שנתנו לי ע״י המוסדות המוסמכים, נתנת בזה הוראה, שהחל מהיום ועד להודעה חדשה, חלה החובה על אלה המחזיקים במלאי של מצרכים בפקוח המפקח על המלאי, בין בתור בעלים חוקיים ובין בתור מחסנאים או נאמנים, למסור פעמיים בחודש הצהרות על השנויים שנתהוו במלאי של המצרכים האלה תוך התקופה שחלפה מאז ההצהרה הקודמת.
 2. את ההצהרות על השנויים במלאי יש להגיש למפקח על המלאי בכל יום 1 ו־16 לחודש של השנה האזרחית. את ההצהרה הראשונה יש להגיש ביום 16 במאי, 1948, ובה יכללו השנויים שנתהוו מיום עריכת ההצהרה על המלאי, שהוגשה למפקח על המלאי בהתאם לצו מס׳ 1 מיום 18 באפריל, 1948.
 3. על כל הסוחרים והאימופרטרים שהגם בעלים חוקיים של מלאי של מצרכים בני פקוח להשתמש בטופס מם׳ ממ.11, על כל היצרנים, בעלי־המלאכה והקבלנים להשתמש בטופס מם׳ ממ. 12. ועל כל אלה המחזיקים במלאי של מצרכים בני פקוח, בתור מחסנאים או נאמנים, להשתמש בטופס מם׳ ממ. 13׳ את הטפסים האלה אפשר להשיג במקומות הנזכרים בסעיף 5 של צו מס׳ 1, וכן במקומות דלקמן:

התאחדות מאושרת של סוחרי חמרי בנין, דרך פתח־תקוה 40, (לשכת המודיעין); התאחדות הסוחרים, שדרות רוטשילד 9 (לשכת המודיעין).

 1. את ההצהרות יש להגיש בשתי העתקות (במעטפה סגורה) למשרד המפקח על המלאי, ת. ד. 2748, תל־אביב, או לתיבות מיוחדות במשרדים המפורטים בסעיף 3 הנ״ל.
 2. אי־מלוי ההצהרות על השנויים, או מלויין שלא בהתאם למציאות, עלול לגרור אחריו העמדת בעלי המלאי בפני בתי־דין מתאימים של מוסדות הישוב ו/או החרמת מלאי כזה.

י. בבלי

מפקח על המלאי

הנהלת הועד הלאומי לכנסת ישראל

הסוכנות היהודית לארץ ישראל

פקוח על המזונות

תקנות לפקוח של יבוא מזונות

בתוקף הסמכויות שנתנו לנו ע״י הנהלת הסוכנות היהודית והנהלת הועד הלאומי אנו אל. פרלסון וד״ר ה. פרדר מפקחים על המזונות, מתקינים בזה את התקנות דלקמן: שם התקנות

 1. תקנות אלה תקראנה: תקנות לפקוח של יבוא מזונות.

פרושים

 1. לצורך תקנות אלה

"מצרך מזון", כולל כל מצרך מזון לאדם והספקה לבעלי חי, חמרי גלם לייצור מזונות וכן גם סבון, המפורטים בתוספת א׳ לתקנות אלה.

עמוד 25

"מפקח", פרושו מפקח על המזונות שנתמנה על יד הנהלת הסוכנות היהודית והנהלת הועד הלאומי.

"הודעה על משלוח", פרושה, הודעה ראשונה שמצרך מזון נשלח או עומד להשלח מארץ יצוא או מנמל משלוח בין אם זו הודעה שהמצרך הוטען למשלוח ובין שזו הודעה מבנק שאקרדיטיב שנפתח ליבוא אותו מצרך נוצל או נוצל בחלקו, ובין שזו הודעה בכל דרך אחרת.

הצהרה על יבוא

 1. על כל יבואן, תוך 3 ימים מקבלת הודעה על משלוח, להצהיר על יבוא המצרך לפי טופס שבתוספת "ב". לתקנות אלה ולהמציאו למשרד הראשי של הפקוח על המזונות ב־3 העתקות.

הרשאה כללית למכירה

 1. שום יבואן לא ימכור, ולא יעביר כל מצרך מזון מיבוא אלא אם יקבל הרשאה כללית בכתב מאת המפקח בהתאם לתנאי הרשאה כזו.

פירוט היבוא

 1. שום אדם לא יוציא מצרך מזון מבית המכס או תחנת מכם באחד המקומות בארץ אלא אם כן מסר למפקח או לאדם המיופה כח על ידי המפקח לשם כך את פירוט היבוא לפי טופס שבתוספת "ג" לתקנות אלה ב־2 העתקות.

המצאת מסמכים

 1. על כל יבואן להמציא למפקח תוך 7 ימים משחרור מצרך מזון מבית מכם או תחנת מכם באחד המקומות בארץ טופס חישוב המחיר שבתוספת "ד" עם כל המסמכים הנקובים בו.

פנקס מלאי

 1. על כל יבואן לנהל רישומים מדויקים ונכונים על כל מצרכי המזון המגיעים לרשותו או העוברים מרשותו לרשות הסיטונאי — גם אם הוא בעצמו הינו הסיטונאי — בפנקם־מלאי לפי טופס שבתוספת "ה", לתקנות אלה.

עונשין

 1. כל אדם אשר יעבור את אחת העברות דלקמן בין בעצמו ובין על ידי עוזר,

פקיד, סוכן, בא כוח, שמש או באמצעות כל אדם אחר.

א. לא יציית להוראות תקנה מתקנות אלה, או יתרשל במלואן או יסייע לאדם אחר באי־ציות או ברשלנות במלוי הוראות תקנות אלה.

ב. יגיש הצהרה או טופס או ינהל פנקס־מלאי שימצאו בו פרט או פרטים כוזבים או יגרום לרשום פרט כוזב בהצהרתו בטופס בפנקס, יובא בפני בתי דין למניעת ספסרות וצאתו חייב בדינו יהיה צפוי לעונשין המפורטים בתקנות שעת חירום למלחמה בספסרות נוסף לכל צעדים אדמיניסטרא־

טיביים שהם שהמפקח רשאי לנקוט בהם נגד העבריין.

תוקף התקנות

 1. תקנות אלה נכנסות לתקפן ביום כ״ז ניסן תש״ח (5.48).

אל. פרלסון ד״ר ה. פרדר

תל־אביב, כ״ו ניסן תש״וז, 5.5.48

עמוד 26

תוספת "א"

1. קמח מכל המינים; 2. תבואות ודגנים מכל המינים; 3. סולת; 4. קורנפלור; 5. קוקר; 6. אורז; 7. סוכר; 8. שמגי מאכם; 9. חמאה; 10. חלב משומר בקופסאות; 11. אבקת חלב; 12. גבינות מכל המינים; 13. בקר וצאן; 14. בשר ועופות קפואים; 15. שמורי בשר; 16. בשר מיובש; 17. דגים קפואים; 18. שמורי דגים בקופסאות; 19. ביצים; 20. אבקת ביצים; 21. קפה; 22. תה; 23. ריבה; 24. סכרין; 25. תפוחי אדמה; 26. תפוחי אדמה מיובשים; 27. בצל; 28. אגוזים; 29. סובין; 30. כוספות;31. קמח בשר ודגים; 23. מזון מרוכז לבעלי חי; 33. חרובים; 34. טחינה; 35. סודה קוסטיק; 36. זרעי שמנים! 37. גלוקוזה; 38. פולי קאקו; 39. חמאת קאקו; 40. שמן מוקשה; 41. מלסה. הטפסים יש לקבל במשרד הפיקוח על המזונות. מנהלת העם פקודה א. לשם הבטחת הרציפות של הפקוח על תעשית היהלומים והמסחר בהם, הוקם משרד לפקוח על יהלומים. ב. מר א. אהרנפלד נתמנה כמפקח על יהלומים. ג. כל התקנות וההוראות החלות על הפקוח על היהלומים הקיים נשארות בתוקף. מנהלת העם פ. ברנשטיין 27.4,48 מנהלת העם המפקח על היהלומים צו מם׳ 1 א. כל יבוא ויצוא של יהלומים לסוגיהם טעון רשיון של מחלקת היבוא והיצוא; רשיונות כאלה ינתנו רק לבתי חרושת ולאימפורטרים ואכספורטרים הרשומים אצל המפקח. ב. אין להביא יהלומים למיניהם ארצה אלא באמצעות אחד הבנקים המורשים לפעולות כאלה. ג. בל רשיונות ללטוש יהלומים שהוצאו טעונים אשור נוסף מטעם המפקח על היהלומים; את הרשיונות יש להגיש לאשור עד 5.48. המפקח על היהלומים 27.4.48