תעודת עליה 1925

לעולים לארץ ישראל הונפקה תעודה עליה כחולה שכללה הן את פרטיהן האישיים והן הוראות שונות לקראת הגעתם לישראל.

העולה היה משה קדרנובסקי שהגיע לארץ מברלין בשנת 1925 (במסגרת העליה הרביעית).
בכריכה הפנימית של תעודת העליה צוין במפורש:

אזהרה

     העולה הנוסע בלי תעודה כזאת לא יקבל שום סיוע חמרי או מוסרי מהמוסדות הציוניים בארץ-ישראל ובגולה.

     התעודה האת צריכה להמצא בידי העולה במשך כל ימי נסיעתו ולהמסר ללשכת העליה הציוני מיד אחרי בואו לארץ-ישראל.

 

 

בתעודה העליה הודבק מכתב הפניה, בכתב יד בגרמנית, מהמשרדים בברלין:

הריני לאשר בזאת שמר משה קדרנובסקי בן 29, אשתו רבקה קדרנובסקי בת 30 ובנם שמעון קדרנובסקי בן 3 בריאים לחלוטין ואינם נושאים מחלות מדבקות.

ברלין

1925 2 26

ותודה לצליל בלום על הסיוע בתרגום.

 

בכריכה הפנימית האחורית של הכריכה נינו הוראות לעולים לעת הגיעם לארץ ישראל:

לתשומת לב העולים:

1)על כל עולה הנכנס לארץ־ ישראל לשלם את המסים הרשומים מטה:

מס הממשלה׳ מכל נפש למעלה מ־16 שנה 1.060 לי״מ ״       ״ עד 16 שנה             0.260 לי״מ

זריקה נגד טיפוס מכל נפש למעלה מגיל 7 שנים 0-050 לי״מ הורדה־מגיל 6 שנים ומעלה                        0.210 יי״מ

״ ־עד 6 שנים ................................................. 0.100 לי״מ

דזינפקציה בעד כל נפש....................................... 0-060 לי״מ

קרנטינה בעד כל יום יכל נפש למעלה מ־12שנה 0.200 לי״מ קרנטינה בעד כל יום לכל נפש מגיל 6־12 שנה 0.125 לי״מ קרנטינה בעד כל יום לכל נפש מגיל 4־6 שנה 0-085 לי״מ בעד כל חבילה גדולה או קטנה    0.030 לי״מ.

2) העולים רשאים ללכת לבתיהם רק אחרי הרשמם. בשעת ההרשמה צריך לתת שתי תמונות פוטוגרפיות מכל נפש לחוד. מי שאינו יכול לתת את התמונות על המקום צריך להצטלם אצל הצלם הממשלתי הנמצא במקום ההרשמה• התשלום בעד 2 תמונות הוא 5 גר״מ.

3) ביום השלישי וביום החמישי לאחר בואם העולים מוכרחים להופיע לפני רופא הקרנטינה. את החפצים אפשר לקבל רק על־פי פתקא של הרופא ולא קודם יום המחרת לבוא האניה (חוץ משבת ויום ראשון).

4) בקרת החפצים ע״י הנהלת המכס היא בדרך כלל למחרת צאתם מהקרנטינה משעה 8 בבקר עד שעה 1 אחר־הצהרים.

מי שלא בא לקבל את חפציו במשך ששה ימים-צריך לשלם חצי גרוש מצרי לכל יום בעד כל חבילה הנמצאת במחסן.

5) לפי דרישת הממשלה כל עולה מוכרח להשאיר את האדריסד. הנכונה לאן שהוא יוצא.

6) מזהירים בזה את הקהל להוציא מהחפצים הנתנים לדזינפה־ ציה כל חפץ של משי ושיש בו עור• החפצים האלה מתקלקלים בדזינפקציה.

7) כל עולה לפני רדתו מהאניה צריך להכין לעצמו זוג לבנים ומגבת וכו׳ מהחפצים הכי נחוצים׳ מפני שאת חפציו הוא יקבל רק אחרי צאתו מהקרנטינה.

8) המשה ימים אחרי בואו של העולה צריך להופיע בלשכת העליה הציונית כדי לקבל התעודה הזמנית של ממשלת א״י ביחד עם תעודת העליה שלו.

 

מעניין לדעת

למרות שהבריטים כבר שלטו בארץ (מאז 1917) הסכומים רשומים ב-לי"מ (לירות מצריות) ו-גר"מ (גרוש מצרי).

הלירה המצרית היתה ההילך החוקי בארץ ישראל מא הגעת הבריטים ועד הנפקת הלירה הארץ-ישראלית ב-1927.