קצת על זכויות יוצרים

זכויות יוצרים הנן, בעיקרון, הזכויות, הקנייניות והמוסריות, של יוצר ביצירתו.

אתר ' ארץ ישראל ' נועד להעשיר את הידע של כולנו ולהביא מחדש פריטים וידע מהעבר שאבדו לנו או נסתרו מעינינו בשל השנים הארוכות.

מתוך כבוד רב לזכויות של יוצר ביצירתו אני עושה כל מאמץ אפשרי לוודא שלא מועלים לאתר תכנים המפרים זכויות של אחר.

מכיוון שהאתר מזמין את הגולשים להוסיף ולתרום מהידע שלהם להעשרת הידע של כולנו מצאתי לנכון לרכז מספר עקרונות של זכויות היוצרים בישראל על מנת שנדע כולנו להיזהר קצת יותר בזכויות המוגנות של האחר.

ככלל לא מועלים לאתר פריטים או תכנים המוגנים בזכויות יוצרים או בתקופת זכויות יוצרים אך ככל שנעשתה טעות אשמח לקבל על כך הודעה וכל תוכן מפר שהועלה בטעות יוסר בהקדם.

חשוב להדגיש ולציין כי למעשה כל יצירה שקיבלה ביטוי כלשהו מוגנת בזכויות יוצרים ליוצרה ואין חובה לציין זאת. משכך גם חומר המצוי באינטרנט מוגן בזכויות יוצרים ולא ניתן להעתיקו.

כמה עקרונות לגבי התקופה השמורה לזכויות יוצרים בסוגי יצירות שונות הרלוונטיות לאתר:

החוק הישראלי, התואם את הגישה הרווחת ברוב מדינות העולם, מעניק הגנה מוגבלת בזמן ליוצר ביצירותיו

היצירה   תקופת ההגנה   דגשים
יצירה כתובה (ספר, עיתון, מאמר, אתר אינטרנט וכד'). למשך כל שנות חיי היוצר ועד תום 70 שנה משנת פטירתו של היוצר (ה-31 בדצמבר של שנת ה-70).

אם היצירה נכתבה או חוברה על-ידי שני יוצרים או יותר – לפי המועד המאוחר מביניהם.

שימו לב שלא מדובר מתאריך יצירת היצירה
אלא משנת פטירת היוצר –
כאשר אתם לא בטוחים חפשו באינטרנט
מידע על היותר ואת שנת פטירתו.
תרגום עד תום 70 שנה משנת פטירת המתרגם.

אם התרגום נעשה על-ידי שניים או יותר – לפי המועד המאוחר מביניהם.

 

שימו לב שתרגום הינו יצירה עצמאית
ויש לספור את מניין השנים (לנוסח המתורגם)
משנת פטירת המתרגם.
יצירה אמנותית (ציור, איור)

למשך כל שנות חיי היוצר ועד תום 70 שנה משנת פטירתו של היוצר (ה-31 בדצמבר של שנת ה-70).

אם היצירה נעשתה על-ידי שני יוצרים או יותר – לפי המועד המאוחר מביניהם.

תמונה (צילום) לגבי צילום שצולם לפני ה-25 במאי 2008 - 50 שנה מיום יצירת הצילום (בעבר- הנגטיב).

אם יש ספק לגבי מועד הצילום – 50 שנה ממועד פרסומה הראשון.

 

החוק הישראלי למעשה שינה את הכללים
בזכויות יוצרים בצילום רק ממועד כניסת
החוק לתוקף ולגבי צילומים שנוצרו קודם
לכך חל הדין הקודם.שימו לב
שעל צילומים החל מיום 25 במאי 2008
יחולו זכויות יוצרים רגילות (חיי היוצר ועוד 70 שנה מפטירתו).
מפה אם היא בבעלות המדינה – 50 שנה ממועד יצירתה.

אם לא - למשך כל שנות חיי היוצר ועד תום 70 שנה משנת פטירתו של היוצר (ה-31 בדצמבר של שנת ה-70).

אם המפה הינה פרי עבודתם של  שני יוצרים או יותר – לפי המועד המאוחר מביניהם.

יצירה של המדינה 50 שנה ממועד יצירתה
יצירה של יוצר בלתי ידוע אם לא ניתן לדעת מי יצר את היצירה או שמופיע עליה שם בדוי של אדם שזהותו אינה ידועה בציבור, תהא זכות יוצרים ביצירה לתקופה של שבעים שנים מהמועד שבו פורסמה לראשונה; לא פורסמה היצירה עד תום שבעים שנים ממועד יצירתה, תהא זכות היוצרים בה לתקופה של שבעים שנים ממועד יצירתה.

ואם נודע שם היוצר בינתיים – יחולו הכללים הרגילים.

יצירות אנונימיות לחלוטין הינה חריגות ונדירות
בד"כ ועל פי רוב ניתן לדעת את זהות
היוצר גם אם לא חתם על יצירתו או
חתם בשם בדוי באמצעות המחקר.

הזכות המוסרית מקנה ליוצר שתי זכויות עיקריות: הזכות כי יצויין שמו כיוצר היצירה באופן ברור בנסיבות העניין (הזכות לקרדיט) והזכות שלא ייעשה ביצירתו שימוש לרעה על דרך של סילוף או שינוי צורה אחר, וכן כי לא תיעשה פעולה פוגענית ביחס לאותה יצירה, והכל אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.חובה לזכור כי בנוסף לזכויות הקנייניות מוקנית ליוצר גם הזכות המוסרית – זכות אישית שאינה ניתנת להעברה העומדת ליוצר גם אם העביר את זכות היוצרים ביצירה, כולה או חלקה, לאחר, למשך כל תקופת זכויות היוצרים באותה יצירה.

 

שימוש הוגן:

למרות האמור לעיל, הרי ששימוש הוגן לא יהווה הפרה של זכויות היוצרים.

שימוש הוגן מוגד בחוק הישראלי (סעיף 19, חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007) כ:

19.     (א)  שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.

(ב)  לצורך בחינה של הוגנות השימוש ביצירה לעניין סעיף זה, יישקלו, בין השאר, כל אלה:

(1)   מטרת השימוש ואופיו;

(2)   אופי היצירה שבה נעשה השימוש;

(3)   היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה;

(4)   השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה.

השימוש שנעשה ביצירות במסגרת האתר נעשה לשם לימוד, מחקר, ביקורת וסקירה ונעשה באופן שלא נועד לשלול את הזכויות מבעל הזכויות (ככל שאלו עדיין קיימות).

 

לגבי ההקפדה על זכויות היוצרים באתר:

מעבר להקפדה על העקרונות החוקיים עליהם אנו מקפידים באתר הרי שמתוך בחירה יש הקפדה יתירה, אף מעבר לדרישות החוק, לעמידה על הזכויות המוסריות, ובפרט על הזכות לקרדיט, בכל מובאה או איזכור באתר וזאת לא רק מתוך ראיה חוקית ומוסרית אלא אף מתוך ראיה מחקרית ובכדי לספק מראי מקום והפניות רחבים ככל האפשר לקורא ולמשתמש.

מעבר לכך, כבר קבעו רבותינו כי האחרונה שב-50 התכונות הנדרשות ל"אדם המושלם בתורה" היא "האומר דבר בשם אומרו" (מסכת אבות, ו,ו) וכפי שאמר רבי אלעזר מפי רבי חנינא: " כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם ... " (מסכת מגילה טו).

משכך, גם אם אין חובה, חוקית, לציין את המקור הרי שאין דבר ראוי מזה עבור כולנו - כאשר אתם מביאים דברים ששמעתם או מצאתם אצל אחר, השתדלו לתת גם לו את הקרדיט המתאים.

 

הזמנה לדווח על הפרה:

אם מי מהגולשים, או כל אדם אחר, סבור שיש באתר איזו הפרה של זכויות יוצרים כלשהן הוא מוזמן לפנות, להעיר ולהאיר, וככל שתהיה הפרה התוכן המפר יוסר.

 

הזכויות בתכני האתר:

כל הזכויות בתכני האתר, הכתובים והסרוקים, שייכות למחברים – אנא עיינו בתקנון האתר לעניין זה.