- EretzIsrael.co.il - https://eretzisrael.co.il -

מראה ירושלים מכיוון מזרח 1850

אתר ארץ ישראל, EretzIsrael.co.il, אוסף גמליאל, מפות עתיקות, מפה עתיקה, ירושלים

מראה ירושלים מכיוון מזרח.

נקודת המבט היא דרומית להר הזיתים כאשר רואים את ראש יד אבשלום מבצבץ בנחל קדרון.