- EretzIsrael.co.il - https://eretzisrael.co.il -

מפת מדידה של ירושלים וסביבתה – 1897

אתר ארץ ישראל, EretzIsrael.co.il, אוסף גמליאל, מפות עתיקים, ספרים עתיקים, מפה עתיקה, ירושלים, היציאה מהחומות,

מפת מדידה זו של ירושלים התפרסמה בספרים ואטלסים רבים החל מסוף המאה ה-19 ועד השנים הראשונות של המאה ה-20 (עותק זה הינו משנת 1897) ומתארת באופן נאמן את ירושלים וסביבותיה.

מטבע הדברים העיר העתיקה מתוארת בפירוט הרב ביותר.

ניתן לזהות על הר הבית (המופיע בשמו "מוריה") את המבנים השונים המצויים על ההר.

הכפר סילואן מתואר לבתיו.

תאור מגרש הרוסים (אשר נבנה בהוראת הצאר הרוסי אכלסנדר השני ב-1860).

וכמובן השכונות היהודיות שמחוץ לחומות כדוגמת

משכנות שאננים, השכנות היהודית הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות העיר העתיקה ב-1855 ויושבה ב-1860 (מצויינת כ- Montifiore Cottages) בחלק התחתון של תמונה זו.

בתי 'מחנה ישראל', השכונה היהודי השנייה מחוץ לחומות, המופיעה ללא שם בחלקה העליון של תמונה זו.